Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Lovira Oy
Osoite: Tourukatu 25B 10, 40100 Jyväskylä
Puhelin: 0401530725
Sähköposti: info@lovira.fi
Yhteyshenkilö: Henri Koski

 1. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Lovira Oy:n (Lovira) asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden työntekijöiden tietoja (jäljempänä ”Rekisteröity”).

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana, asiakassuhteen hoito, asiakasviestintä ja markkinointi sekä tuotetakuisiin liittyvien dokumentaatioiden hallinta.

Henkilötietojen käsittely perustuu yksityisasiakkaiden osalta asiakkaan suostumukseen ja asiakasyritysten työntekijöiden osalta oikeutettuun etuun sopimuksien täytäntöönpanossa sekä lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää rekisteriä.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavia Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja:
– nimi
– osoite
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– tehtävänimike ja/tai rooli yrityksessä

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

 1. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Lovira käyttää digitaalisia palveluja henkilötietojen tallentamiseen ja käsittelyyn.
Loviran tietoliikenneverkko ja digitaaliset sovellukset on suojattu palomuurilla ja salasanoilla, ja sen valvonnasta ja ylläpidosta on huolehdittu.

 1. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Loviran yhteistyökumppaneille Loviran asiakassuhteisiin ja sopimuksiin liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava Lovira yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 1. Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n

Lovira voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n alueella. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle toteutetaan Rekisteröidyn antamalla suostumuksella.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Lovira säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai muun lainsäädännön vaatiman ajan.

 1. Alihankkijat ja yhteistyökumppanit

Loviran alihankkijoille välitetään henkilörekisteritietoa valvotusti tiettyä nimettyä tarkoitusta varten ja ainoastaan työn suorittamista varten tarvittavat tiedot, kuten tuotteiden toimittamiseen ja laskuttamiseen liittyvät tiedot. Alihankkijoilla ei ole suoraa pääsyä Loviran henkilörekistereihin.

Loviran hankkimien ulkoistettujen palvelujen tarjoajien osalta on varmistettu Henkilötietolain toteutuminen salassapito- ja vaitiolosopimuksin.

 1. Viranomaisyhteistyö ja poikkeamista tiedottaminen

Lovira toimii vastuullisesti ja aktiivisesti noudattaen lainsäädännön mukaisia ohjeistuksia poikkeustilanteissa.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja vaatia muutoksia itseään koskeviin tietoihin Loviran rekistereissä Henkilötietolain mukaisesti.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Tietopyynnöt ja tarkistusoikeus -kohdan mukaisesti.

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. Tietopyynnöt ja tarkistusoikeus

Kaikki tietopyynnöt, tietojen tarkistuspyynnöt, tietojen tuhoamispyynnöt ja kysymykset tästä tietosuojaselosteesta sekä muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse.

 1. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Lovira Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan www.lovira.fi. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 09.07.2018.